گام اول و دوم: تحلیل اکوسیستم کسب و کار و استخراج مخاطبان